Monday, May 24, 2004

Aasaaska Diinteenna

The Foundation of Our Faith

1.
SU'AAL: Immisa Ilaah ayaa jirta?
JAWAAB: Waxaa jira hal Ilaah oo xaq ah.
AAYAD: Markos 12: 29b "Maqal, Israa'iilow, Rabbiga Ilaaheenna ah waa
Rabbi keliya."
2.
SU'AAL: Maxaa loola jeedaa Saddexmidnimo?
JAWAAB: Saddexmidnimadu waa eray ka war bixiya sida Ilaah isugu muujiyo
Kitaabka Qudduuska ah, sida Aabbaha, Wiilka, iyo Ruuxa Qudduuska ah.
Inkasta oo uu mid kasta oo ka mid ah Saddexmidnidu yahay Ilaah kaamil ah
marna lama macne ahan saddex Ilaah. Eeg su'aasha 1aad.
AAYAD: 2 Korintos 13: 14 "Nimcada Rabbi Ciise Masiix iyo jacaylka Ilaah
iyo wehelmnimada Ruuxa Qoduuska ahu kulligiin ha idinla jireen."

3.
SU'AAL: Aabbahu ma Ilaah kaamil ah baa?
JAWAAB: Haa, Aabbahu waa Ilaah kaamil ah?
AAYAD: Filiboy 2: 11 "Iyo in carrab kastaaba qirto in Ciise Masiix yahay
Rabbiga in Ilaaha Aabbaha ah lagu ammaano."
4.
SU'AAL: Wiilku ma Ilaah kaamil ah baa?
JAWAAB: Haa, Wiilku waa Ilaah kaamil ah?
AAYAD: Yooxanaa 20: 28 "Toomas ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Rabbigay iyo
Ilaahayow."
5.
SU'AAL: Ruuxa Qudduuska ahi ma Ilaah kaamil ah baa?
JAWAAB: Haa, Ruuxa Qudduuska ahi waa Ilaah kaamil ah.
AAYAD: Falimaha Rasuullada 5: 3a - 4b "Laakiin Butros baa ku yidhi,
Ananiyasow, maxaa Shaydaanku qalbigaaga u geliyey inaad Ruuxa Qoduuska ah
been u sheegtid.... Dad been uma aad sheegin, waxaadse u sheegtay Ilaah."


F.G. Seddaxmidnimadu marnaba micnaheedu ma ahan seddax Ilaah. Eeg
su'aasha 1aad.
6.
SU'AAL: Yaa abuuray adduunka?
JAWAAB: Ilaah ayaa abuuray adduunka.
AAYAD: Bilowgii 1: 1 "Bilowgii Ilaah samada iyo dhulkuu abuuray."
7.
SU'AAL: Ilaah wax kasta miyuu og yahay?
JAWAAB: Haa, Ilaah wax kasta waa og yahay?
AAYAD: Maahmaahyadii 15: 3 "Rabbiga indhihiisu meel kastay jiraan, iyagoo
fiirinaya kuwa xun iyo kuwa wanaagsan."
8.
SU'AAL: Waa maxaay Kitaabka Qudduuska ahi?
JAWAAB: Kitaabka Qudduuska ahi waa Erayga Ilaah.
AAYAD: 2 Timoteyos 3: 16 "Qorniin kastaa wuxuu ku ahaaday Ruuxa Ilaah oo
waxtar buu u leeyahay waxbaridda, iyo canaanashada, iyo hagaajinta, iyo
edbinta xagga xaqnimada."
9.
SU'AAL: Kitaabka Qudduuska ahi muxuu ka kooban yahay?
JAWAAB: Kitaabka Qudduuska ahi wuxuu ka kooban yahay Sharcigii nebi Muuse
(Towreed), Sabuurkii nebi Daa'uud, Qorniinkii nebiyada, iyo Axdiga Cusub
(Injiil).
AAYAD: 1 Boqoradii 2: 3a "Oo Rabbiga Ilaahaaga ahna amarkiisa xaji, si
aad jidadkiisa ugu socoto, oo aad u dhowrto qaynuunnadiisa, iyo
amarradiisa, iyo xukummadiisa, iyo markhaatifurkiisa, si waafaqsan waxa
ku qoran sharciga Muuse..."
Luukos 20: 42 "Daa'uud qudhiisa ayaa Kitaabkii Sabuurrada ku leh, Rabbigu
wuxuu Sayidkayga ku yidhi, midigtayda fadhiiso."
Yooxanaa 6: 45a "Waxaa ku qoran kitaabbadii nebiyada, Kulligood Ilaah baa
wax bari doona."
Luukos 24: 44 "Wuxuu ku yidhi, Kuwani waa hadalladaydii aan idinkula
hadlay intii aan weli idinla jiray. Waa in ay noqdaan wax walba oo
sharciga Muuse iyo nebiyadii iyo sabuurrada laygaga qoray oo igu
saabsanaa."
10.
SU'AAL: Yaa qoray Kitaabka Qudduuska ah?
JAWAAB: Kitaabka Qudduuska ah waxaa qoray Ilaah isagoo adeegsanaya dad
barakaysan oo qudduusiin ah oo uu hoggaaminayay Ruuxa Qudduuska ahi.
AAYAD: 2 Butros 1: 21 "Waayo, wixii nebiyadii sii sheegeen weligood kuma
ay iman dadka doonistiisa, laakiinse dad Ruuxa Qoduuska ahu waday ayaa
xagga Ilaah kaga hadlay."

11.
SU'AAL: Wax miyaa lagu dari karaa ama laga dhimi karaa Kitaabka Qudduuska
ah?
JAWAAB: Maya! Wax lagu dari karo ama laga dhimi karo Kitaabka Qudduuska
ahi ma jiraan.
AAYAD: Muujintii 22: 18 - 19 "Oo haddii nin wax ka qaado erayadii
kitaabka wax-sii-sheegiddan, isna Ilaah baa qaybtiisa ka qaadi doona
geedka nolosha iyo magaalada qoduuska ah iyo waxyaalaha kitaabkan ku
qoran."
12.
SU'AAL: Ilaah muxuu Aadan ka abuuray?
JAWAAB: Ilaah Aadan wuxuu ka abuuray ciidda dhulka.
AAYAD: Bilowgii 2: 7 "Rabbiga Ilaah ahuna nin buu ka sameeyay ciidda
dhulka, dulalka sankiisana wuxuu kaga afuufay neeftii nolosha; ninkiina
wuxuu noqday naf nool."


13.
SU'AAL: Ilaah muxuu ka abuuray Xaawa?
JAWAAB: Ilaah Xaawa wuxuu ka abuuray feertii Aadan.
A AYAD: Bilowgii 2: 21 - 22 "Oo Rabbiga Ilaah ahu hurdo weyn buu ku riday
ninkii, kolkaasuu gam'ay; kolkaasuu ka bixiyey feedhiisii middood,
meesheediina hilib buu ku awday. Oo feedhii Rabbiga Ilaah ahu ka bixiyey
ninka ayuu naag ka sameeyey, oo wuxuu iyadii u keenay ninkii."
14.
SU'AAL: Ilaah muxuu u abuuray dadka?
JAWAAB: Ilaah wuxuu u abuuray dadka in ay isaga sharfaan oo ay caabudaan.


AAYAD: Ishacyaah 43: 7 "Waana mid kasta oo magacayga loogu yeedho, oo aan
u uumay sharaftayda aawadeed. Anigaa sameeyey, oo anigaa suubiyey."

15.
SU'AAL: Sidee ayaan u sharfi karnaa una caabudi karnaa Ilaah?
JAWAAB: Ilaah waxaan u sharfi karnaa una caabudi karnaa in aan isaga
jeclaano oo aan camal wanaagsanna aan la nimaadno.
AAYAD: Matayos 5: 16 "Sidaas oo kale iftiinkiinnu dadka hortiisa ha
iftiimo, si ay shuqulladiinna wanaagsan u arkaan, oo ay Aabbihiinna
jannada ku jira u ammaanaan."
16.
SU'AAL: Halkee ayey Adan iyo Xaawa ku noolaayeen markii hore?
JAWAAB: Adan iyo Xaawa markii hore waxay ku noolaayeen beer Ceeden.
AAYAD: Bilowgii 2: 15 - 17 "Rabbiga Ilaah ahuna ninkii wuu kaxeeyey oo
wuxuu geeyey beer Ceeden inuu falo oo dhawro. Rabbiga Ilaah ahuna wuxuu
ninkii ku amray isagoo leh, Geed kasta oo beerta ku yaal; wax baad ka
cuni kartaa: laakiin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waa inaanad
waxba ka cunin: waayo, maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman
doontaa."
17.
SU'AAL: Muxuu Ilaah uga eryey Aadan iyo Xaawa beertii Ceeden?
JAWAAB: Ilaah wuu ka eryey Aadan iyo Xaawa beer Ceeden waayo waxay wax ka
cuneen geedkii looga digay in aanay waxba ka cunin.
AAYAD: Bilowgii 3: 6 "Oo markii naagtii aragtay in geedkii cunto ku
wanaagsan yahay, oo indhaha u roon yahay, oo uu yahay geed loo doonayo in
caqli lagu yeesho, ayey midho ka qaadatay, oo cuntay; ninkeedii la
joogayna wax bay ka siisay, oo isagiina wuu cunay."
18.
SU'AAL: Waa maxaay dembi?
JAWAAB: Dembi waa caasinimo iyo wax kasta oo qilaafsan ammarada Ilaah.
AAYAD: 1 Yooxanaa 3: 4 "Kii kasta oo dembi falaa wuxuu falaa caasinimo;
oo dembigu wuxuu yahay caasinimo."
19.
SU'AAL: Ma jiraa qof aan dembi lahayni?
JAWAAB: Maya, ma jiro qof aan dembi lahayni.
AAYAD: 1 Yooxanaa 1: 8 "Haddaynu nidhaahno, Dembi ma lihin, nafsaddeenna
ayaynu khiyaanaynaa, oo runtuna inaguma jirto."
20.
SU'AAL: Dhib intee la'eg ayaa ka dhashay dembigii Aadan iyo Xaawa iyo
keennaba?
JAWAAB: Dhammaanteen waxaan ku caasinnay oo aan ka fogaannay Ilaah
waxaana mudan keennu yahay in aan dhimano waayo ciqaabta dembiga ayaa ah
dhimasho keliya.
AAYAD: Rooma 3: 23 "Maxaa yeelay, dhammaan way wada dembaabeen oo gaadhi
waayeen ammaanta Ilaah."
Rooma 6: 23a "Waayo, mushahaarada dembihu waa dhimashada,..."
21.
SU'AAL: Sayid Ciise Masiix weligiis miyuu dembaabay?
JAWAAB: Maya! Sayid Ciise Masiix weligiis ma dembaabin haba yaraatee.
AAYAD: Cibraaniyada 4: 15b "Laakiin waxaynu leennahay mid [Sayid Ciise
Masiix] si walba loo jirrabay sideenna oo kale, oo aan weliba dembi
lahayn."
22.
SU'AAL: Ilaah muxuu sammeeyey si uu u sugo badbaadadeenna?
JAWAAB: Ilaah, naxariistiisa aawadeed, wuxuu bixiyey qiimihii dembigeenna
kaddib markii uu soo diray Sayid Ciise Masiix si uu iskutallaabta ugu
dhinto dembiyadeenna aawadood.
AAYAD: Rooma 5: 8 - 9 "Laakiinse waa inoo dhintay intaynu weli
dembiilayaal ahayn, oo sidaasuu Ilaah jacaylkiisii inoohu muujiyey.
Haddaba haddaynu haatan dhiigiisa xaq ku noqonnay, de si ka baddana
isagaynu isagaynu kaga badbaadi doonnaa cadhada Ilaah."
23.
SU'AAL: Sidee ayaynu ku heli karnaa badbaado?
JAWAAB: Waa in aan Sayid Ciise Masiix u rumaynaa in uu yahay
Badbaadiyaheenna.
AAYAD: Falimaha Rasuullada 16: 31a "Kolkaasay ku yidhaahdeen, Rumayso
Rabbi Ciise, waadna badbaadi doontaa."
24.
SU'AAL: Maxaa loola jeedaa in aan u rumayno Sayid Ciise Masiix in uu
yahay Badbaadiyaheenna?
JAWAAB: In aan u rumayno Sayid Ciise Masiix in uu yahay Badbaadiyaheenna
waxaa loola jeedaa in aan ka toobad keenno dembiyadeennii hore oo aan
isaga keligiis si rasmi ah ugu kalsoonaanno in uu inna siiyo badbaado
maaddaama uu yahay Sayidkeenna u dhintay dembiyadeennii kana soo sara
kacay kuwii dhintay.
AAYADO: Falimaha Rasuullada 3: 19a "Haddaba toobad keena oo soo noqda, si
dembiyadiinna loo tirtiro..."
Rooma 10: 9 - 10 "Maxaa yeelay, haddaad afka ka qiratid in Ciise yahay
Rabbiga, oo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey
kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa, waayo, qalbiga wax baa laga
rumaystaa xagga xaqnimada, afkana wax baa laga qirtaa xagga badbaadinta."


25.
SU'AAL: Badbaadadeenna ma shaqaysan karnaa haddii aan la nimaadno camal
wanaagsan?

JAWAAB: Maya, badbaadadeenna ma shaqaysan karno haddii aan la nimaadno
camal kasta oo wanaagsan. Runtii badbaadadeennu waa deeq Ilaah.
AAYADO: Efesos 2: 8 - 9 "Waayo, idinku waxaad ku badbaaddeen nimco xagga
rumaysadka, mana aha wax xaggiinna ka yimid, laakiinse waa hadiyadda
Ilaah, ma aha xagga shuqullada, si aan ninna ugu faanin."
26.
SU'AAL: Sidee ayaan dembiyadeenna cafis ugu heli karnaa haddaan nahay
mu'miniin?
JAWAAB: Waa in aan dembiyadeena Ilaah u qirannaa si uu innooga cafiyo.
AAYAD: 1 Yooxanaa 1: 9 "Haddaynu dembiyadeenna qirano, isagu waa aamin
iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo, oo uu inaga nadiifiyo
xaqdarrada oo dhan."

27.
SU'AAL: Haddii ay badbaadadeenu tahay deeq Ilaah oo nimco ah oo aanan
innagu shaqaysan karayn, weli miyaa la inaga doonayaa in aan la nimaadno
camal wanaagsan?
JAWAAB: Haa, waa in aan la nimaadno camal wanaagsan; inkastoo aanan
badbaado ku helayn, haddana, waa miraha iimaanka oo sharfa Ilaah.
AAYAD: Yacquub 2: 18 "Laakiin waxaa la odhan doonaa, Adigu waxaad
leedahay rumaysad, anna waxaan leeyahay shuqullo. I tus rumaysadkaaga aan
shuqullada lahayn, anna rumaysadkayga shuqulladaydaan kugu tusi doonaa."
28.
SU'AAL: Waa maxaay qudduusnimo?
JAWAAB: Qudduusnimadu waa qumanaan iyo toosnaan hadal iyo camalba leh oo
laga doonayo dhammaan Masiixiyiinta oo dhan maaddaama ay yihiin kuwo ku
dayanaya Sayid Ciise Masiix.
AAYADO: 1 Butros 1: 15 - 16 "Laakiinse siduu kan idiin yeedhay qoduuska u
yahay, idinkuna sidaas oo kale dabiicaddiinna oo dhan qoduus ku ahaada,
maxaa yeelay, waxaa qoran, Idinku waa inaad qoduus ahaataan, waayo,
aniguba qoduus baan ahay."
29.
SU'AAL: Ruuxa Qudduuska ahi muxuu sameeyaa si uu u caawiyo mu'miniinta?
JAWAAB: Ruuxa Qudduuska ahi wuxuu ku jiraa mu'miniinta si uu u awoodsiiyo
in ay nolol qudduus ah ugu noolaadaan Sayid Ciise Masiix dartiis.
AAYAD: 1 Korintos 3: 16 "Miyaanaydin garanaynin inaad tihiin macbudkii
Ilaah oo uu Ruuxa Ilaah idinku jiro."
30.
SU'AAL: Waa maxay salaaddu?
JAWAAB: Salaaddu waa la hadlid Ilaah, ku xamdinaqidiis, iyo
caabudiddiisaba.
AAYAD: Filiboy 4: 6 "Waxba haka welwelina, laakiinse wax kastaba
baryadiinna Ilaah ku ogeysiiya tukasho iyo duco mahadnaqid la jirto."
31.
SU'AAL: Sidee ayaa kaniisadda Ilaah loo taageeraa?
JAWAAB: Kaniisadda Ilaah waxaa taageero u ah hadiyadaha ay bixiyaan
xubnaheedu hadba inta ay xubin weliba awooddo.
AAYAD: 1 Korintos 16: 2a "Maalinta ugu horraysa ee toddobaadka midkiin
kastaa meel wax ha dhigo oo ha hayo wixii lagu barwaaqeeyey."
32.
SU'AAL: Waa maxay baabtiisku?
JAWAAB: Baabtiisku waa qirasho laga hor sameeyo dad kale inagoo u
sheegayna in aan rumaysannay Sayid Ciise Masiix in uu yahay Sayidkeenna
kana toobadkeenayna dembiyadeenii. Qofka qirashadan samaynaya ayaa biyo
la maquuriyaa oo misna laga soo saaraa si loo muujiyo in uu Sayid Ciise
Masiix la dhintay lana soo sara kacay.
AAYADO: Falimaha Rasuullada 8: 36 "Kolkay waddada marayeen waxay
yimaadeen meel biya leh, bohonkuna wuxuu yidhi, Bal eeg, waa biyo. Maxaa
iga celinaya in lay baabtiiso?"
Fallimaha Rasuullada 19: 5 "Oo markay waxaas maqleen, waxaa iyagii lagu
baabtiisay Rabbi Ciise magiciisa."
33.
SU'AAL: Waa maxay Cashada Sayidku?
JAWAAB: Cashada Sayidku waa qaadashada kibista iyo koobka iyadoo lagu
xusuusanayo dhimashadii uu Sayid Ciise Masiix innoo dhintay.
AAYADO: Luukos 22: 19 - 20 "Kibisna wuu qaaday, oo goortuu mahad naqay,
ayuu kala jejebiyey, oo iyaga siiyey, isagoo leh. Tanu waa jidhkaygii
laydiin bixiyey. Waxan xusuustayda u sameeya. Sidaas oo kale cashada
dabadeed koobkuu qaaday isagoo leh, Koobkanu waa axdiga cusub oo
dhiiggayga aawadiin loo daadshay."
34.
SU'AAL: Yaa ka qayb qaadan karaya Cashada Sayidka?
JAWAAB: Cashada Sayidka waxaa ka qayb qaadan karaya mu'miniinta
rumaysatay in Sayid Ciise yahay badbaadiyahooda.
AAYADO: 1 Korintos 11: 28 - 29 "Nin kastaa ha is-imtixaamo, oo sidaas
kibista wax ha uga cuno, oo koobka ha uga cabbo. Waayo, kii cuna oo
cabba, xukun ayuu naftiisa u cunaa oo u cabbaa isagoo aan jidhka
garanaynin."
35.
SU'AAL: Qof Masiixi ahi ma guursan karaa qof aan Masiixi ahayn?
JAWAAB: Maya, qof Masiixi ahi ma guursan karayo qof aan Masiixi ahayn.
AAYADO: 2 Korintos 6: 14 - 15b "Ha noqonina kuwo ku xidhan kuwo aan
rumaysanaynin, waayo, sidee bay xaqnimada iyo dembigu isu weheliyaan, ama
sidee bay iftiinka iyo gudcurku isu dhex galaan...ama maxaa ka dhexeeya
mid rumaysta iyo mid aan rumaysanaynin."
36.
SU'AAL: Maxay noqon ninkii Masiixi noqdaa laakiinse aan weli xaaskiisu
Masiixi noqon?
JAWAAB: Ninka Masiixiga noqday yaanuu ka tegin xaaskiisa haddii ay
doonayso in ay la sii noolaato. Gabadhuna waa sidaas oo kale, haddii ay
Masiixi noqoto ninkeeduna aanuu weli Masiixi noqonin, waa in aanay isaga
ka tegin haddii uu doonayo in uu la sii noolaado.
AAYADO: 1 Korintos 7: 12b - 13 "Hadduu mid walaal ah qabo afo aan
rumaysanayn, oo ayna raalli ka tahay inay la joogto, yaanu ka tegin. Oo
afadii nin aan rumaysanayni qabo oo isna raalli ka yahay in uu la joogo,
yaaney ninkeeda ka tegin."
37.
SU'AAL: Ka warran haddii xaaska aan Masiixiga noqon uu iskiis isaga tago?


JAWAAB: Ninka aan Masiixiga noqoni haddii uu doorto ha iska tago, gabadha
mu'minadda ahi eed innaba ma leh. Ninka Masiixiga noqdayna waa sidaas oo
kale. Haddii xaaskiisa aan mu'minadda noqoni go'aansato in ay iska tagto,
isna eedi dushiisa ma ahan.
AAYAD: 1 Korintos 7: 15 "Laakiin haddii kan aan rumaysanayni tago, ha
iska tago. Waxaas oo kale walaalka ama walaashu uma xidhxidhna. Ilaah
wuxuu inoogu yeedhay nabad.
38.
SU'AAL: Guur cayn kee ah ayaa Ilaah ugu talo galay dadka sida ku cad
Kitaabkiisa?
JAWAAB: Hal nin iyo hal naag oo keliya ayaa Ilaah ugu talo galay in ay is
guursadaan. Guurkii kulmiya nin iyo naag ka badanna wuxuu qilaafsan yahay
qorshaha Ilaah u dhigay dadka sida ku cad Kitaabkiisa.
AAYADO: Markos 10: 7 - 8 "Sababtaas aawadeed nin wuxuu ka tegayaa
aabbihiis iyo hooyadiis, wuxuuna la joogayaa naagtiisa. Labaduba waxay
noqonayaan isku jidh. Sidaa darteed haatan iyagu laba ma aha, laakiin waa
isku jidh.
39.
SU'AAL: Ninkii isagoo hal xaas ka badan leh noqda Masiixi, miyuu furayaa
dhammaan oo uu la harayaa tii ugu horaysay oo keliya?
JAWAAB: Maya! Furriinku waa xaaraan Ilaahna aad ayuu u neceb yahay. Gogol
dhaaf waxaan ka ahayni ma bannayn karayaan furriin.
AAYADO: Matayos 5: 32 "Laakiin waxaan idinku leeyahay, Mid walba oo
naagtiisa furaa sababta sinada aawadeed maahee, wuxuu ka dhigayaa inay
sinaysato, oo kii guursadaa tii la furayna waa sinaystaa.
Malaakii 2: 16 "Waayo, Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil wuxuu
leeyahay, Anigu waan necbahay furidda, oo Rabbiga ciidammadu wuxuu
leeyahay, Anigu waan necbahay kii dharkiisa dulmi ku deda, haddaba sidaas
daraaddeed iska jira oo khiyaano ha ku macaamiloonina."
40.
SU'AAL: Ninka isagoo hal xaas ka badan leh noqday Masiixi, ma wuxuu u
tegayaa oo keliya xaaskiisii ugu horreysay, oo inta kalena miyuu ka
dhowrsanayaa in uu la seexdo in kasta oo uu marasho iyo masruuf siinayo
iyaga iyo caruurtoodaba?
JAWAAB: Maya! taasi waxay qilaafsan tahay ammarka Ilaah ee uu dhigayo
Kitaabkiisa Qudduuska ahi. Runtii haweenka uu qabo oo dhami waa isku wada
xaq waana in uu caddaalad falaa.
AAYAD: Baxniintii 21: 10 "Oo hadduu naag kale la guursado, waa inuusan
inna ka dhimin masruufkeeda, iyo dharkeeda, iyo xaqa naagnimadeeda."
41.
SU'AAL: Kaniisaddu miyey baabtiisi ninkii leh hal xaas ka badan ee noqda
Masiixi?
JAWAAB: Haa! Kaniisaddu waa in ay baabtiistaa qof kasta oo noqda Masiixi.
Shardiga keliya ee ku xiran baabtiiska waa in uu qofkaasi ahaadaa mid
toobad keenay oo rumaystay in Sayid Ciise Masiix yahay Badbaadiyihiisa.
In loo diidaa in biyo lagu baabtiiso qof Sayid Ciise Masiix rumaystay
waxay noqonaysaa in la caasiyo Sayid Ciise Masiixi oo dhaqan geliyey
baabtiiska.
AAYAD: Matayos 28: 19 "Haddaba taga, oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga,
oo ku baabtiisa magaca Aabbaha iyo Wiilka, iyo Ruuxa Qoduuskaa."
42.
SU'AAL: Kaniisaddu ma u ogolaanaysaa in Masiixi leh hal xaas ka badan uu
ka qayb qaato Cashada Sayidka?
JAWAAB: Kaniisaddu xaq uma lahan in ay ka hor istaagto qof Masiixi ah in
uu ka qayb qaato Cashada Sayidka. Waxa keliya ee ay xaq u leedahay waa in
ay u digto mu'min kasta in uu is-imtixaamo isagu bal in uu ka qayb qaadan
karayo Cashadaas Sayidka.
AAYADO: 1 Korintos 11: 28, 31 "Nin kastaa ha is imtixaamo, oo sidaas
kibista wax ha uga cuno, oo koobka ha uga cabbo....Laakiin haddaynu
innagu dhexdeenna iska xukumi lahayn, laynama xukumeen."
43.
SU'AAL: Kaniisaddu ma howl gelin kartaa mu'min leh hal xaas ka badan kaas
oo Ilaah ugu yeeray in uu Sayidka si buuxda ugu adeego?
JAWAAB: Haa! Ilaah wuxuu si wayn u isticmaalay rag iimaan iyo daaacadnimo
isku darsaday oo hal xaas ka badana lahaa, Ibraahim iyo Daa'uud, in ay
dunida barako u soo jiidaan. Xusuuso Saleebaan oo isagoo Ruuxa Qudduuska
ahi hoggaaminayo qoray dhowr suuradood oo ka mid ah Maahmaahyadii sida ku
cad Kitaaba Qudduuska ah. Intaas waxaa dheer oo Kitaabku dhigayaa, in nin
hal xaas ka badan lihi aanuu kaniisadda hoggaamiye ama caawiye ka noqon.
AAYADO: 1 Timoteyos 3: 2a "Sidaas daraaddeed hoggaamiyaha kaniisaddu waa
in uu ahaado mid aan ceeb lahayn, oo naag keliya qaba...."
1 Timoteyos 3: 12 "Caawiyayaasha kaniisaddu mid kastaahu naag keliya ha
guursado, hana noqdeen kuwo si wanaagsan ugu talinaya carruurtooda iyo
guryahooda."
44.
SU'AAL: Maxaa lagu samayn mu'minkii naag labaad guursada?
JAWAAB: Ninkii guursadaa naag labaad ka dib markii uu Masiixi noqday
wuxuu gelayaa dembi wayn, wuxuuna qilaafaya qawaaniinta Ilaah ee ku cad
Kitaabkiisa. Kaniisaddu waa in ay anshax marisaa ninkan xalaalaystay
xaaraanta.
AAYADO: 1 Korintos 5: 11a, 13b "Laakiin hadda waxaan idiin soo qoray, Ha
raacina qof walaal la yidhaahdo hadduu sinaysto, ama wax badan
damco....Idinkuse kan sharta leh dhexdiinna ka saara."
45.
SU'AAL: Xaggee ayuu haatan ku sugan yahay Sayid Ciise Masiix?
JAWAAB: Sayid Ciise Masiix haatan jannada ayuu ku sugan yahay.
AAYAD: 1 Butros 3: 22 "Ciise Masiix jannaduu galay oo wuxuu joogaa
gacanta midig oo Ilaah, oo malaa'igaha iyo kuwa amarka leh iyo kuwa
xoogga leh oo dhanba waa laga hoosaysiiyey isaga."
46.
SU'AAL: Waa maxay janno?
JAWAAB: Jannadu waa meel kaamil ah oo loo diyaariyey kuwa badbaaday si ay
Ilaah u weheshadaan weligood.
AAYAD: Muujintii 21: 27 "Oo gudaheedana sinaba uma ay geli doonaan wax
nijaas ah amase kii sameeya karaahiyo iyo been, laakiinse waxaa keliyahoo
geli doona kuwa ku qoran kitaabka nolosha ee Wanka."
47.
SU'AAL: Waa maxay naartu?
JAWAAB: Naartu waa meel leh ciqaab weligeed ah oo loo diyaariyay kuwa aan
badbaadin.
AAYAD: Matayos 25: 41 "Markaasuu kuwa bidixdiisa jooga ku odhan doonaa,
Kuwa yahow inkaaranu, iga taga oo gala dabka weligiis ah kan Ibliiska iyo
malaa'igihiisa loo diyaargareeyey."
48.
SU'AAL: Sayid Ciise Masiix miyuu soo laaban doonaa?
JAWAAB: Haa! Runtii wuu soo laaban doonaa si uu dunida u xukumo.
AAYAD: Matayos 24:30 "Markaasaa waxaa cirka ka soo muuqan doona calaamada
Wiilka Aadanaha, markaas ayaa qolooyinka dhulka oo dhammu barooran
doonaan, oo waxay arki doonaan Wiilka Aadanaha oo daruuraha cirka ku
imanaya isagoo leh xoog iyo ammaan weyn."

Source: BLib 983

No comments: